Nuestro Sensei Luciano Gabriel Morgenstern

Preside la Meishi Ha de Europa, con dojos en Europa y otros países

Certificado en Mugai Ryu Iaido & Kenjutsu (7. DanRenshi, Menkyo), Genko Nito Ryu (6. Dan, Mokuroku), Tosei Ryu (7. Dan Renshi), Kung Fu Toa (Rahdan) y Hunyuan Tai Ji Chuan Chen Stil.

Luciano Gabriel Morgenstern, presides Euroope’s Meishi Ha, with dojos in Europe  and other countries. Certified in Mugai Ryu, Iaido & Kenjutsu (7. Dan Renshi, Menkyo),  Genko Nito Ryu (6. Dan, Mokuroku), Tosei  Ryu (7. Dan Renshi), Kung Fu Toa (Rahdan)  and Hunyuan Tai Ji Chuan Chen Stil.